REGULAMIN
UNIWERSYTETU DZIECIĘCEGO
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE

Załącznik

do Uchwały Senatu

nr 22/2018 z dnia 29 października 2018 roku

 

 

REGULAMIN

UNIWERSYTETU  DZIECIĘCEGO

UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  W  KRAKOWIE

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Uniwersytet Dziecięcy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zwany dalej „UD” jest formą kształcenia przeznaczoną dla dzieci w wieku 6-12 lat.
 2. Każdorazowo, gdy w niniejszym regulaminie jest mowa o:
  • Organizatorze – należy przez to rozumieć Uniwersytet Ekonomiczny
   w Krakowie,
  • Opiekunie – należy przez to rozumieć rodzica lub opiekuna prawnego dziecka,
  • Studencie – należy przez to rozumieć dziecko kształcące się w ramach UD,
  • stronie internetowej – należy przez to rozumieć stronę internetową o adresie ud.uek.krakow.pl

§ 2

CELE I ZADANIA

 1. Misją i rolą UD jest w szczególności:
 • rozbudzanie zainteresowań dzieci problematyką ekonomiczną, społeczną, obywatelską i psychologiczną,
 • rozwój potencjału intelektualnego,
 • rozwój świadomości ekonomiczno-społecznej i obywatelskiej dzieci,
 • dostarczanie wiedzy przydatnej w życiu społecznym, uzupełnianie edukacji szkolnej,
 • kształtowanie postaw obywatelskich,
 • aktywizacja społeczna młodego pokolenia, rozbudzanie aspiracji,
 • sprzyjanie integracji międzypokoleniowej poprzez współpracę
  z Uniwersytetem Trzeciego Wieku UEK,
 • stwarzanie możliwości wartościowego spędzania wolnego czasu, poszerzania doświadczeń, nawiązywania kontaktów z rówieśnikami.
 1. UD realizuje cele:
 • edukacyjno-poznawczy,
 • kulturotwórczy,
 • integracyjny,
 • rozwojowy
 1. Działalnością UD kieruje Pełnomocnik Rektora ds. Uniwersytetu Dziecięcego.
 2. Nadzór ogólny nad funkcjonowaniem UD sprawuje prorektor właściwy do spraw kształcenia i studentów.

§ 3

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 1. Wszelkie szczegóły dotyczące kształcenia w ramach UD dostępne są na stronie internetowej.
 2. UD prowadzi zajęcia w edycjach rocznych, zwanych rokiem akademickim.
  Rok akademicki podzielony jest na dwa semestry – zimowy i letni. Rok akademicki zaczyna się inauguracją w październiku i kończy się w czerwcu. Oba wydarzenia mają formę wykładu otwartego o charakterze uroczystym.
 3. Zajęcia UD odbywają się w soboty w salach Organizatora.
 4. Nauka w ramach UD zorganizowana jest w formie wykładów, warsztatów i zajęć sportowych.
 5. Możliwe są dodatkowe aktywności w postaci dodatkowo płatnych wycieczek.
 6. Harmonogram zajęć zamieszczony jest na stronie internetowej.

§ 4

ZASADY REKRUTACJI

 1. Informacje o terminie rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji zamieszczane
  są każdorazowo na stronie internetowej.
 2. Warunkiem uczestnictwa w UD jest wypełnienie przez Opiekuna formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej, w tym podpisanie oświadczenia o akceptacji niniejszego regulaminu (oraz wyrażenia zgody
  na przetwarzanie danych osobowych Opiekuna i Studenta), otrzymanie maila
  z potwierdzeniem przyjęcia na studia oraz uiszczenie opłaty za zajęcia
  we wskazanym na stronie internetowej terminie.
 3. Aby Student mógł uczestniczyć w zajęciach warsztatowych i sportowych musi zostać na nie zapisany przez Opiekuna. Rekrutacja na warsztaty i zajęcia sportowe odbywa się za pośrednictwem formularzy zapisu, zamieszczonych
  na stronie internetowej. Liczba osób biorących udział w jednej grupie zajęciowej jest ograniczona. Udział w konkretnych zajęciach zależy od kolejności zgłoszeń.
 4. W trosce o bezpieczeństwo wszystkich Studentów i prawidłowy przebieg zajęć, UD zastrzega sobie prawo odmowy prawa kontynuacji zajęć Studentowi, który złamał zasady i postanowienia niniejszego regulaminu.
 5. Opiekunowie dzieci pozostających pod stałą opieką lekarską zobowiązani są
  do zgłoszenia tego faktu Organizatorowi w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku braku możliwości zapewnienia Studentowi odpowiedniej opieki i bezpieczeństwa Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Studenta  pozostającego pod stałą opieką lekarską.
 6. Opiekunowie dzieci o szczególnych potrzebach zdrowotnych (np. cukrzyca, epilepsja) zobowiązani są poinformować Organizatora o ewentualnych potrzebach zdrowotnych Studenta.

§ 5

OPŁATY

 1. Udział w zajęciach UD jest odpłatny.
 2. Wysokość opłat każdorazowo ogłaszana jest na stronie internetowej.
 3. Rodzeństwu zapisanemu na zajęcia UD przysługuje bonifikata w wysokości 20% dla drugiego i kolejnego dziecka. Pierwsze dziecko wnosi pełną opłatę.
 4. Organizator nie zwraca opłat za zajęcia w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności Studenta. W przypadku rezygnacji Studenta z uczestnictwa w UD, Opiekunowi zostanie zwrócona proporcjonalna część opłaty, po potrąceniu opłaty należnej za zajęcia, w których Student brał udział do momentu złożenia przez Opiekuna stosownego oświadczenia na piśmie.
 5. Zwrot opłaty, po potrąceniu kosztów określonych w ust. 5, nastąpi przelewem
  na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu o rezygnacji.

§ 6

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA ZAJĘCIACH

 1. Każdy Student otrzymuje symboliczny identyfikator oraz indeks, które obowiązany jest posiadać podczas zajęć.
 2. Studenci powinni przybyć na zajęcia punktualnie i są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób prowadzących zajęcia i osób wyznaczonych przez organizatora do opieki.
 3. W zajęciach Studenci uczestniczą samodzielnie.
 4. Organizator zapewnia Studentom opiekę w trakcie zajęć.
 5. Po zakończeniu zajęć opiekę nad Studentami przejmują Opiekunowie, którzy powinni odebrać dzieci z budynku, w którym odbywały się zajęcia. Ubezpieczenia Studentów na czas zajęć w ramach UD Opiekunowie mogą dokonać dobrowolnie i we własnym zakresie. Organizator nie ubezpiecza Studentów.
 6. W czasie zajęć Studenci nie mogą samowolnie opuszczać sal, w których odbywają się zajęcia.
 7. W trosce o komfort wszystkich uczestników, na zajęciach obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń mobilnych.
 8. W wycieczkach, o których mowa w § 3 ust. 5, Studenci biorą udział wraz
  ze swoimi Opiekunami i to Opiekunowie zapewniają wówczas Studentom opiekę.
 9. W przypadku rażącego naruszania norm zachowania i ignorowania poleceń prowadzących zajęcia oraz osób sprawujących opiekę, Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia Studenta z listy studentów.
 10. W przypadku nieobecności Studenta na zajęciach warsztatowych
  lub sportowych, Organizator nie zapewnia miejsca na zajęciach w innych terminach. Odrabianie zajęć możliwe jest jedynie w przypadku znalezienia wolnych miejsc.
 11. Z uwagi na fakt, iż wykłady odbywają się tylko w jednym terminie, nie ma możliwości ich odrobienia.

§ 7

ODWOŁANIE ZAJĘĆ

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od Organizatora .
 2. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca i czasu zajęć oraz osoby prowadzącej zajęcia. Informacja o zmianie zostanie podana Opiekunom drogą mailową.
 3. W przypadku konieczności odwołania wcześniej zaplanowanych zajęć, Organizator dołoży wszelkich starań, aby zajęcia obyły się w innym terminie. W przypadku, gdy zajęcia nie odbędą się w innymi terminie, Opiekunowi zostaje zwrócona proporcjonalna część opłaty za studia.
 4. Zajęcia w formie warsztatów mogą zostać odwołane gdy liczba Studentów, którzy dokonali na nie zapisu, nie przekroczy wymaganej minimalnej liczby uczestników.
 5. Zajęcia w formie wycieczek mogą zostać odwołane, jeśli na ich przeprowadzenie nie pozwolą warunki pogodowe.
 6. W sytuacjach, o których mowa w ust.1 oraz ust. 4-5, Organizator ma prawo nie organizować zajęć w innym terminie.

§ 8

ZALICZENIE ROKU AKADEMICKIEGO

 1. Wszyscy Studenci, na zakończenie roku akademickiego otrzymają „Dyplom Uniwersytetu Dziecięcego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”.
 2. Wręczane Studentom dyplomy mają charakter symboliczny.

§ 9

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Opiekun zgłaszając dziecko na UD wypełnia formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie internetowej.
 2. Wypełniając formularz Opiekun jest obowiązany podać dane osobowe niezbędne do przeprowadzenia zajęć i zapewnienia bezpieczeństwa Studentów. Podając dane osobowe Opiekun wyraża zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka (Studenta) przez Organizatora na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie z siedzibą w Krakowie (31-510) przy ul. Rakowickiej 27.
 4. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się skontaktować po adresem iod@uek.krakow.pl
 5. Zebrane dane osobowe są wykorzystywane w celu:
 • świadczenia usług edukacyjnych w ramach UD, tj. rejestracji Studentów, realizacji zajęć, prowadzenia imiennych list obecności, ustalenia odpowiedniej grupy dla Studenta, przygotowania imiennych indeksów, identyfikatorów i dyplomów;
 • kontaktowania się z Opiekunem za pośrednictwem poczty elektronicznej
  lub telefonu we wszystkich sprawach dotyczących Studenta i świadczonych w ramach UD usług edukacyjnych, w tym zapisu na zajęcia, organizacji
  i przedbiegu zajęć, płatności, zawierania i realizacji umów o świadczenie usług edukacyjnych jak również w celach przedstawienia oferty (marketing bezpośredni);
 • zapewnienia bezpieczeństwa Studentom odbywającym zajęcia;
 • sporządzania analiz i raportów (dane do celów statystycznych wykorzystywane są w formie zanonimizowanej);
 • rozwiązywania sporów, rozpatrywania skarg lub wniosków.
 1. Wizerunek i wypowiedzi Studenta utrwalone w postaci fotografii, filmu
  i dokumentacji wizualno-dźwiękowej są nieodpłatnie wykorzystywane do celów dokumentowania zajęć i wydarzeń związanych z działalnością UD
  (np. organizowanych wycieczek, uroczystości wręczania dyplomów) oraz do promocji i reklamy Uniwersytetu Dziecięcego UEK, w szczególności poprzez rozpowszechnianie w Internecie, w tym na portalach społecznościowych
  w ramach profilu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie lub profilu powiązanego). Administrator zapewnia, iż wizerunek i wypowiedzi Studenta nie będą prezentowane w formie i w sposób obraźliwy lub w inny sposób naruszający dobra osobiste.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć i zapewnienia bezpieczeństwa Studentów jest zgoda wyrażona przez Opiekunów – art. 6 ust. 1 lit a) art. 9 ust. 2 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO)
 3. Dane osobowe Opiekuna będą mogły być również przetwarzane w związku z dochodzeniem lub obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 4. Zebrane dane osobowe nie będą podlegały przekazaniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych mogą być jedynie instytucje upoważnione do kontroli działalności administratora lub podmioty uprawnione do uzyskania dostępu do danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 5. Dane osobowe są przetwarzane przez administratora przez czas niezbędny
  do zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane, a następnie
  są archiwizowane maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia zajęć
  w ramach danej edycji. W przypadku odmowy przyjęcia Studenta, dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. Dane, które są przetwarzane do celów marketingowych są przechowywane do czasu odwołania przez Opiekunów udzielonej zgody. Po upływie okresów przechowywania dane osobowe zostają trwale usunięte lub zanonimizowane.
 6. W każdej chwili Opiekunom/Studentom przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, modyfikacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.
 7. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda, Opiekun/Student ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
 8. Opiekunowi/Studentowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli zdaniem Opiekuna/Studenta przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.
 9. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
 10. Podanie danych osobowych niezbędnych dla celów przeprowadzenia zajęć i zapewnienia bezpieczeństwa Studentów jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia udziału w zajęciach UD.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Studenci oraz ich Opiekunowie zobowiązani są na bieżąco śledzić wszelkie informacje zamieszczane przez Organizatora na stronie internetowej i stosować się do nich.
 2. Komunikacja pomiędzy Organizatorem a Opiekunami odbywa się drogą elektroniczną, poprzez stronę internetową oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, jak również telefonicznie.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.